Despre cooperative

Societatea cooperativa este un agent economic cu capital privat, înfiintat în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei .

Societatea cooperativa este o asociatie autonoma de persoane fizice si/sau juridice , dupa caz, constituita pe baza consimtamântului liber exprimat de acestea, în scopul promovarii intereselor economice, sociale si culturale ale membrilor cooperatori, fiind detinuta în comun si controlata democratic de catre membrii sai, în conformitate cu principiile cooperatiste.

În vederea realizarii scopului pentru care s-a constituit, societatea cooperativa poate desfasura orice activitati permise de lege.

Activitatile desfasurate de societatile cooperative sunt supuse regimului de autorizare prevazut de legislatia specifica în vigoare.

Numarul minim de membri cooperatori ai unei societati cooperative se stabileste prin statut, dar nu este mai mic de 5.

Capitalul social al societatii cooperative este variabil si nu poate fi mai mic de 5.000.000 lei.

Capitalul social minim trebuie subscris si varsat integral la data înfiintarii societatii cooperative.

Capitalul social al societatii cooperative se divide în parti sociale egale , a caror valoare nominala se stabileste prin actul constitutiv, care nu poate fi mai mica de 100.000 lei.

Un membru cooperator poate detine parti sociale în limita si în conditiile prevazute de actul constitutiv, fara a putea depasi 20% din capitalul social.

Aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea societatilor cooperative.

Aporturile în natura sunt admise la societatile cooperative. Aporturile în natura se realizeaza prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea efectiva catre societatea cooperativa a bunurilor aflate în stare de utilizare.

Membrii cooperatori primesc parti sociale în schimbul aporturilor subscrise .

Poate fi membru cooperator orice persoana fizica care a împlinit vârsta de 16 ani, care depune o cerere de înscriere si subscrie la capitalul social al societatii cooperative aportul prevazut de actul constitutiv, precum si orice persoana juridica care participa la constituirea societatilor cooperative de gradul 2.

Societatile cooperative pot fi de gradul 1 sau 2.

Societate cooperativa de gradul 1 - persoana juridica constituita de persoane fizice si înregistrata în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2005.

Societate cooperativa de gradul 2 - persoana juridica constituita din societati cooperative de gradul 1, în majoritate, si alte persoane fizice sau juridice, în scopul integrarii pe orizontala sau pe verticala a activitatii economice desfasurate de acestea.

Participarea cumulata a societatilor cooperative de gradul 1 la constituirea capitalului social al societatii cooperative de gradul 2 nu poate fi mai mica de 67%.

» Cum se înfiinteaza o societate cooperativa ?

Societatea cooperativa cu sediul în România este persoana juridica româna.

Societatea cooperativa se constituie prin contract de societate si statut , care pot fi încheiate sub forma unui înscris unic denumit act constitutiv.

Actul constitutiv se încheie sub semnatura privata si se semneaza de catre toti membrii fondatori.

Forma autentica a actului constitutiv este obligatorie când printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un teren.

Oricare dintre membrii fondatori , administratori sau persoanele împuternicite de acestia va solicita, în termen de 15 zile de la data semnarii actului constitutiv, înmatricularea societatii cooperative în registrul comertului în a carui raza teritoriala îsi va avea sediul societatea cooperativa, în vederea obtinerii certificatului unic de înregistrare, prin încheiere a judecatorului-delegat.

În cazul în care exista aporturi în natura , judecatorul-delegat numeste, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, unul sau mai multi experti din lista expertilor autorizati.

Acestia vor întocmi un raport cuprinzând descrierea si modul de evaluare a fiecarui bun aportat si vor evidentia daca valoarea acestuia corespunde numarului si valorii partilor sociale acordate în schimb, precum si alte elemente indicate de judecatorul-delegat.

Pentru bunurile mobile noi va fi luata în considerare valoarea din factura.

Raportul va fi depus în termen de 15 zile la oficiul registrului comertului si va putea fi examinat de creditorii personali ai asociatilor sau de alte persoane. La cererea si pe cheltuiala acestora li se pot elibera copii integrale sau partiale de pe raport.

Dupa verificarea îndeplinirii conditiilor, judecatorul-delegat va dispune, prin încheiere, înmatricularea societatii cooperative în registrul comertului si publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a.

Societatea cooperativa este persoana juridica de la data înmatricularii în registrul comertului.

Societatile cooperative nu se pot reorganiza sau transforma în societati comerciale constituite potrivit dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale , republicata, ori în asociatii familiale conform prevederilor legislatiei privind autorizarea persoanelor fizice si asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice în mod independent.

Acte necesare infiintare cooperativa

• Copii certificate dupa documentele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzori, persoanelor imputernicite, dupa caz;
• Copie Contract Spatiu* - al locatiei in care se va afla sediul social (cu datele de identificare ale proprietarilor)
• la fel si pentru sediul secundar al societatii cooperative;
• Sa stabiliti trei variante pentru denumirea viitoarei societati cooperative.

Dosarul se va completa mai apoi cu :

• Actul constitutiv al societatii cooperative incheiat sub semnatura privata, semnat de toti membrii fondatori, sau in forma autentica in cazul in care s-a subscris ca aport la capitalul social un teren (in original redactat de catre noi)
• Contractul de Comodat - daca este cazul (redactat de catre noi)
• Adeverinta Asociatie de Propietari si acordul vecinilor - daca este cazul (redactata de catre noi)
• Declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori/ administratori/ cenzori din societatea cooperativa sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (original)
• Specimenele de semnatura ale administratorului unic sau ale administratorilor (original)
• Dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise si/sau varsate de catre membrii cooperatori si/sau varsate de membrii cooperatori la capitalul social (copii);
• Certificatele de cazier fiscal pentru asociatii sau reprezentantii legali din societatea cooperativa sau persoanele fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator;
• Certificat eliberat de cenzori din care rezulta depunerea garantiei de catre administratori (original sau copie certificata);
• Declaratia-tip pe propria raspundere (original), semnata de administratori din care sa rezulte, dupa caz, ca:

» persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, o perioada maximum 3 ani (model 1);
» persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitatile precizate in declaratia-tip (model 2).

Daca este cazul, mai pot fi necesare:

• dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii emblemei (original);
• acordul pentru utilizarea denumirii, prevazut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (original);
• avize prealabile prevazute de legile speciale (original);
• imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).

Pentru fondatorul persoana juridica, actele de inregistrare, in copie, hotararea organului statutar al fondatorului persoana juridica privind participarea la constituirea societatii cooperativa, in original, si mandatul pentru persoana abilitata sa semneze actul constitutiv in numele si pe seama fondatorului persoana juridica, in original;

* In situatia in care veti inchiria un imobil pentru sediul social, contractul de inchiriere il veti putea incheia in baza rezervarii de denumire, in posesia careia veti intra in 24-48 de ore. Daca veti inchiria de la o persoana juridica, va fi necesara si o copie a titlului de proprietate sau de administrare a respectivului imobil.


Ai nevoie de ajutor?

 

Consultantii nostri va stau la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele 09:00-17:30 la numarul de mai jos:

(031) 421.48.69

 

Strada Amman

 

Va asteptam la sediul nostru din Str. Amman, Nr. 4, Bl. 4, Sc. A (Sc. 1), Et. 10, Ap. 61, Corp A, Bucuresti, Sector 1

(intersectia Soseaua Stefan cel Mare cu Calea Dorobanti)