Despre cooperative

Societatea cooperativă este un agent economic cu capital privat, înfiinţat în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei .

Societatea cooperativă este o asociaţie autonomă de persoane fizice şi/sau juridice , după caz, constituită pe baza consimţământului liber exprimat de acestea, în scopul promovării intereselor economice, sociale şi culturale ale membrilor cooperatori, fiind deţinută în comun şi controlată democratic de către membrii săi, în conformitate cu principiile cooperatiste.

În vederea realizării scopului pentru care s-a constituit, societatea cooperativă poate desfăşura orice activităţi permise de lege.

Activităţile desfăşurate de societăţile cooperative sunt supuse regimului de autorizare prevăzut de legislaţia specifică în vigoare.

Numărul minim de membri cooperatori ai unei societăţi cooperative se stabileşte prin statut, dar nu este mai mic de 5.

Capitalul social al societăţii cooperative este variabil şi nu poate fi mai mic de 5.000.000 lei.

Capitalul social minim trebuie subscris şi vărsat integral la data înfiinţării societăţii cooperative.

Capitalul social al societăţii cooperative se divide în părţi sociale egale , a căror valoare nominală se stabileşte prin actul constitutiv, care nu poate fi mai mică de 100.000 lei.

Un membru cooperator poate deţine părţi sociale în limita şi în condiţiile prevăzute de actul constitutiv, fără a putea depăşi 20% din capitalul social.

Aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea societăţilor cooperative.

Aporturile în natură sunt admise la societăţile cooperative. Aporturile în natură se realizează prin transferarea drepturilor corespunzătoare şi prin predarea efectivă către societatea cooperativă a bunurilor aflate în stare de utilizare.

Membrii cooperatori primesc părţi sociale în schimbul aporturilor subscrise .

Poate fi membru cooperator orice persoană fizică care a împlinit vârsta de 16 ani, care depune o cerere de înscriere şi subscrie la capitalul social al societăţii cooperative aportul prevăzut de actul constitutiv, precum şi orice persoană juridică care participă la constituirea societăţilor cooperative de gradul 2.

Societăţile cooperative pot fi de gradul 1 sau 2.

Societate cooperativă de gradul 1 - persoană juridică constituită de persoane fizice şi înregistrată în conformitate cu prevederile Legii nr.1/2005.

Societate cooperativă de gradul 2 - persoană juridică constituită din societăţi cooperative de gradul 1, în majoritate, şi alte persoane fizice sau juridice, în scopul integrării pe orizontală sau pe verticală a activităţii economice desfăşurate de acestea.

Participarea cumulată a societăţilor cooperative de gradul 1 la constituirea capitalului social al societăţii cooperative de gradul 2 nu poate fi mai mică de 67%.

» Cum se înfiinţează o societate cooperativă ?

Societatea cooperativă cu sediul în România este persoană juridică română.

Societatea cooperativă se constituie prin contract de societate şi statut , care pot fi încheiate sub forma unui înscris unic denumit act constitutiv.

Actul constitutiv se încheie sub semnătură privată şi se semnează de către toţi membrii fondatori.

Forma autentică a actului constitutiv este obligatorie când printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un teren.

Oricare dintre membrii fondatori , administratori sau persoanele împuternicite de aceştia va solicita, în termen de 15 zile de la data semnării actului constitutiv, înmatricularea societăţii cooperative în registrul comerţului în a cărui rază teritorială îşi va avea sediul societatea cooperativă, în vederea obţinerii certificatului unic de înregistrare, prin încheiere a judecătorului-delegat.

În cazul în care există aporturi în natură , judecătorul-delegat numeşte, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, unul sau mai mulţi experţi din lista experţilor autorizaţi.

Aceştia vor întocmi un raport cuprinzând descrierea şi modul de evaluare a fiecărui bun aportat şi vor evidenţia dacă valoarea acestuia corespunde numărului şi valorii părţilor sociale acordate în schimb, precum şi alte elemente indicate de judecătorul-delegat.

Pentru bunurile mobile noi va fi luată în considerare valoarea din factură.

Raportul va fi depus în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului şi va putea fi examinat de creditorii personali ai asociaţilor sau de alte persoane. La cererea şi pe cheltuiala acestora li se pot elibera copii integrale sau parţiale de pe raport.

După verificarea îndeplinirii condiţiilor, judecătorul-delegat va dispune, prin încheiere, înmatricularea societăţii cooperative în registrul comerţului şi publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a VII-a.

Societatea cooperativă este persoană juridică de la data înmatriculării în registrul comerţului.

Societăţile cooperative nu se pot reorganiza sau transforma în societăţi comerciale constituite potrivit dispoziţiilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale , republicată, ori în asociaţii familiale conform prevederilor legislaţiei privind autorizarea persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent.

Acte necesare infiintare cooperativa

• Copii certificate dupa documentele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzori, persoanelor imputernicite, dupa caz;
• Copie Contract Spatiu* - al locatiei in care se va afla sediul social (cu datele de identificare ale proprietarilor)
• la fel si pentru sediul secundar al societatii cooperative;
• Sa stabiliti trei variante pentru denumirea viitoarei societati cooperative.

Dosarul se va completa mai apoi cu :

• Actul constitutiv al societatii cooperative incheiat sub semnatura privata, semnat de toti membrii fondatori, sau in forma autentica in cazul in care s-a subscris ca aport la capitalul social un teren (in original redactat de catre noi)
• Contractul de Comodat - daca este cazul (redactat de catre noi)
• Adeverinta Asociatie de Propietari si acordul vecinilor - daca este cazul (redactata de catre noi)
• Declaratiile date pe propria raspundere, dupa caz, de catre fondatori/ administratori/ cenzori din societatea cooperativa sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (original)
• Specimenele de semnatura ale administratorului unic sau ale administratorilor (original)
• Dovezile privind efectuarea varsamintelor aporturilor subscrise si/sau varsate de catre membrii cooperatori si/sau varsate de membrii cooperatori la capitalul social (copii);
• Certificatele de cazier fiscal pentru asociatii sau reprezentantii legali din societatea cooperativa sau persoanele fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator;
• Certificat eliberat de cenzori din care rezulta depunerea garantiei de catre administratori (original sau copie certificata);
• Declaratia-tip pe propria raspundere (original), semnata de administratori din care sa rezulte, dupa caz, ca:

» persoana juridica nu desfasoara, la sediul social sau la sediile secundare, activitatile declarate, o perioada maximum 3 ani (model 1);
» persoana juridica indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii pentru activitatile precizate in declaratia-tip (model 2).

Daca este cazul, mai pot fi necesare:

• dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii emblemei (original);
• acordul pentru utilizarea denumirii, prevazut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (original);
• avize prealabile prevazute de legile speciale (original);
• imputernicire speciala (in forma autentica), avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).

Pentru fondatorul persoana juridica, actele de inregistrare, in copie, hotararea organului statutar al fondatorului persoana juridica privind participarea la constituirea societatii cooperativa, in original, si mandatul pentru persoana abilitata sa semneze actul constitutiv in numele si pe seama fondatorului persoana juridica, in original;

* In situatia in care veti inchiria un imobil pentru sediul social, contractul de inchiriere il veti putea incheia in baza rezervarii de denumire, in posesia careia veti intra in 24-48 de ore. Daca veti inchiria de la o persoana juridica, va fi necesara si o copie a titlului de proprietate sau de administrare a respectivului imobil.


Ai nevoie de ajutor?

Consultanti nostri vor gasi o solutie!

Strada Amman

Nu ezita sa ne contactezi!

031.421.4869 / 0734.196.317

Va asteptam la sediul nostru din Bucuresti, Sectorul 1, Str. Amman, Nr. 4, Bl. 4, Sc. 1 (Intersectia Stefan cel Mare cu Calea Dorobanti)

Program de lucru cu publicul:

Luni - Vineri intre orele 09:00 - 17:00